Privacyverklaring
Editing Moments is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.editingmoments.nl
info@editingmoments.nl
+31 (0)6 51264958

Hanneke Meier is de Functionaris Gegevensbescherming van Editing Moments. Zij is te bereiken via info@editingmoments.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Editing Moments verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam fotograaf – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch – Naam & datum bruidspaar + foto’s van het huwelijk

Gevoelige persoonsgegevens

Editing Moments bewerkt foto’s van een huwelijk waar ook mensen op te zien zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Editing Moments verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling na het bewerken van je reportage – Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren – Testimonials voor op de website om jouw ervaring te kunnen laten zien aan mensen die de website bezoeken. Hierbij gebruiken we je naam en foto. Deze gebruiken we alleen als je hier voor toestemming hebt gegeven. – Foto’s voor op de website. Deze gebruiken we alleen als je hier voor toestemming hebt gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Editing Moments bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, je mailadres, contactgegevens enz. bewaren we wanneer je klant bent of tot 1 jaar nadat je contact met ons hebt opgenomen. Op deze manier kunnen we je bereiken mocht je op de wachtlijst staan.

De reportages die we bewerken worden lokaal bewaard in een Lightroom catalogus tot de laatste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de fotograaf de bewerkte foto’s aan Editing Moments heeft geleverd. Zo kunnen we deze periode de bewerkingen nog als backup gebruiken mocht dat nodig zijn.

Emails worden online een jaar bewaard, zodat er een backup is van de mails. Na deze tijd worden de mails lokaal opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Editing Moments verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Editing Moments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens worden verstrekt aan de volgende soorten derden: Boekhoudprogramma, boekhouder, hosting, management-systeem, cloud-opslag, freelancers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Editing Moments en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@editingmoments.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd, wanneer dit gebeurt stellen we je op de hoogte via de website.

Editing Moments wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Editing Moments neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@editingmoments.nl)

9 juni 2018